Política mediambiental Camping La Ballena Alegre

Camping Car, SA en el seu centre del Càmping La Ballena Alegre Costa Brava representat pel Sr. Antoni Castellar i Donadeu i el Sr. José Alberto Gainza Blanco, com a directors conjunts del centre, realitzen la següent declaració de política mediambiental, que és aplicable a totes les operacions i instal.lacions realitzades dins del nostre càmping i que recull la declaració dels objectius, prioritats i principis generals de la nostra empresa envers el medi ambient.

Prenem el compromís de desenvolupar la nostra activitat amb el màxim respecte i protecció al medi sempre que estigui al nostre abast, les tècniques, pràctiques i actuacions mediambientals.

Reconeixem les nostres responsabilitats envers el medi ambient i ens marquem com a objectius a assolir:

 • Compliment de la normativa mediambiental existent i sempre que sigui possible superar aquestes exigències legislatives.
 • Promoure la prevenció en tots els vectors ambientals que es puguin veure afectats per l’activitat del càmping i aconseguir un màxim respecte i protecció al medi ambient.
 • Prendre les mesures oportunes per disminuir el consum d’aigua i energia.
 • Promoure la minimització i valorització dels residus generats al càmping per aconseguir la gestió més òptima i correcta posible.
 • Gestionar correctament les aigües residuals abocades, perquè l’impacte al medi sigui compatible.
 • Protegir l’entorn natural del càmping, i procurar la integració paisatgística de tots els seus elements.
 • Involucrar tots els agents implicats en les tasques relacionades amb les millores respecte al medi ambient:
  • Informació i conscienciació de les bones pràctiques ambientals als treballadors.
  • Informació als clients de la situació ambiental del càmping i consells de bones pràctiques ambientals a realitzar.
  • Informació als proveïdors del compromís ambiental adquirit i exigències que els comporta.
 • Gestionar la comunicació amb els clients (tant la personal com la impersonal) com a instrument d’educació i promoció del respecte al medi ambient.
 • Revisió anual del pla d’emergència implantat i formació i divulgació d’aquest als treballadors.
 • Elaborar un calendari d’actuacions ambientals
 • Elaborar anualment una declaració mediambiental pública de les actuacions i progressos mediambientals assolits.

Declaració medioambiental