RESUM COBERTURES DE LA PÒLISSA ASSEGURANÇA TEMPORAL DE DESPESES DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES

Els successos que donen lloc al reemborsament de despeses són els que s’indiquen a
continuació sempre que aquests successos tinguin lloc amb posterioritat a la realització de la reserva i que afectin directament l’assegurat:

Garantia 1: Malaltia greu, accident greu o mort, trucada inesperada per a intervenció quirúrgica, complicacions de l’embaràs o avortament espontani, o citació per a trasplantament d’òrgan de l’assegurat, cònjuge, descendents de primer i segon grau o acompanyant inscrit en la reserva, o quarantena mèdica que afecti l’assegurat.
· L’assegurat, el seu cònjuge, ascendents o descendents de primer o segon grau, pares, fills, germans, germanes, avis, àvies, néts, nétes, cunyats, gendres, nores, sogres o parelles de fet.
· L’acompanyant de l’assegurat, inscrit en la mateixa reserva.
Als efectes de la cobertura de l’assegurança, s’entén per:
Malaltia greu de l’assegurat, l’alteració de la salut, constatada per un professional mèdic, que obligui el malalt a fer llit i que impliqui el cessament de qualsevol activitat, professional o privada.
Accident greu de l’assegurat, tota lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’accidentat, les conseqüències del qual li impedeixin el desplaçament normal del seu domicili habitual.
Quan la malaltia o accident afecti alguna de les persones citades, diferents de l’assegurat, s’entén com a greu quan impliqui hospitalització o comporti risc de mort imminent.
Queden excloses les conseqüències de malaltia o d’accident sobrevingudes amb anterioritat a la data d’efecte de l’assegurança o les que siguin de malalties preexistents.
La mort assegurada que dóna dret a indemnització, d’acord amb els termes i condicions d’aquesta assegurança, ha d’haver ocorregut amb una antelació màxima a la data d’inici del viatge de 10 dies i sempre amb posterioritat a la data d’efecte de l’assegurança.

Garantia 2: Perjudicis greus com a conseqüència de robatori, incendis o altres causes similars que afectin l’habitatge de l’assegurat.
· La residència habitual i/o secundària de l’assegurat.
· El local professional en què l’assegurat exerceixi una professió liberal o en sigui l’explotador directe (gerent). I que necessàriament impliquin la presència de l’assegurat.

Garantia 3: Acomiadament laboral de l’assegurat, sempre que a l’inici de l’assegurança no existeixi comunicació verbal o escrita.

Garantia 4: Convocatòria a l’assegurat com a part o membre d’un jurat o testimoni d’un tribunal de justícia o com a membre d’una mesa electoral.

Garantia 5: Actes de pirateria aèria, terrestre o naval, que impossibilitin a l’assegurat l’inici o la continuació del seu viatge. S’exclouen tots els actes terroristes.

Garantia 6: Robatori de documentació o equipatge que impossibiliti l’assegurat a iniciar o prosseguir el seu viatge.

Garantia 7: Per avaria o accident del vehicle propietat de l’assegurat o del seu cònjuge, que li impedeixi fefaentment iniciar el seu viatge.
Queda limitada aquesta cobertura a factura de reparació de vehicle superior a 600 € i/o un període de reparació acreditat pericialment superior a 8 hores.

Garantia 8: Convocatòria a l’assegurat per a la presentació i signatura de documents oficials coneguda i comunicada per escrit amb posterioritat a la reserva del viatge.

Aquesta pòlissa té una carència de 30 dies. A més no atorga cobertura a les persones més grans de 70 anys.

La quota pagada per a la contractació de l’assegurança no és retornable.
La garantia d’anulació únicament tindrà validesa si es contracta en el mateix moment que la reserva objecte de l’assegurança o com a màxim en les 72 hores següents.
No es pot contractar l’assegurança de cancel.lació a menys de 30 dies del començament de l’estada.

Aquest fullet compleix una funció totalment orientativa i en cap cas no es pot considerar com a definidor de les garanties contractades ni dels seus límits.