AVÍS LEGAL

www.ballena-alegre.com és un domini de CÀMPING CAR SL, amb nif B08416521 i amb raó social en Avinguda de Roma 12 ,Barcelona i amb nombre d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC) KG-000097 .

Ens pot contactar per telèfon al número 972 520 302 o per email a info@ballena-alegre.com

 

1- PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant aquest avís, (CAMPING CAR, S.L.) (en endavant, el “Camping La Ballena Alegre”) informa els usuaris de la seva pàgina web www.ballena-alegre.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “les Dades Personals”) per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar al Camping les Dades Personals requerides en el formulari de reserva i/o de sol·licitud d’informació. El Camping es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria.
Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que el Camping serà titular i responsable. La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme pel Camping o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb el Camping, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis del Camping i la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació comercial sobre els serveis que el Camping ofereix actualment i en el futur.
El Camping no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. El Camping o, en els seu cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom del Camping, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant, l’usuari ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb el Camping a través del correu electrònic: clientes@ballena-alegre.com o a través del correu ordinari a Camping Car, S.L. – Avda. de Roma, 12 – 08015 Barcelona

================================================================================

2- CONDICIONS DEL CONTRACTE PER A BUNGALOWS

Per efectuar la reserva d’un bungalow, s’han d’acceptar les següents condicions del contracte.

La reserva es personal i intransferible i es considera vigent una vegada rebuda la seva paga i senyal.
El període contractat no podrá ser modificat, (ni escurçar ni allargar) i haurà d’abonar-se íntegrament.
En tot moment el camping es reserva el dret de canviar l’allotjament i oferir -neun altre d’equivalent.

Equipament:
Equipats amb coberteria i estris de cuina pel nombre de places segons el model contractat.
La roba de llit i el bressol son opcionals i hauran de sol.licitar-se quan es realitza la reserva: també es poden llogar els jocs de tovalloles amb cost addicional.

Admissió:
El bungalow estará a disposició del client a partir de les 17:00h, fins les 22:00h ; en el cas d’arribar més tard, s’haura de notificar a la recepció.
La sortida serà abans de les 10:00h del día de sortida contractat. .
Només s’admetrà un vehicle per bungalow.

Animals domèstics:
No són admesos.

Ocupació:
La ocupació no podrà excedir en cap cas del nombre de places admeses segons el model.
No s’admeten tendes complementàries al costat del bungalow.

Pagaments:
La paga i senyal serà de 600 Euros per bungalow i pot realitzar-se mitjançant targeta de crèdit en el mateix moment de la reserva Online o mitjançant transferència bancària que ha de ser rebuda en un termini no superior a deu dies a partir de la data de contracte.
Un cop rebuda la paga i senyal, es confirmarà la reserva per escrit (e-mail).

Beneficiari: Camping La Ballena Alegre
Banc: Deutsche Bank SAE
Agència: Rambla,31 / E-17600 Figueres
Número bancári: 0019 0047 51 4010006496
IBAN: ES05 0019 0047 5140 1000 6496
BIC: DEUTESBBXXX
(no oblidi indicar el nº de reserva i el cognom)
(imprescindible enviar comprobant per fax: 972.52.03.32, si l’ingrés es “en efectiu”)

L’IMPORT RESTANT HAURA D’ABONAR-SE 7 DIES ABANS DEL DÍA D’ARRIBADA MITJANÇANT TRANSFERENCIA BANCARIA O EN EFECTIU EN MATEIX DIA DE L?ARRIBADA.
En el Càmping no s’accepten pagaments amb tarja ni xecs

Dipòsit de Garantía
100 Euros per bungalow. Es tornaràn a la sortida, prèvia revisió del bungalow.
En el cas de desperfectes o falta de neteja, es facturarà el que correspongui.

Cancel.lació del contracte.
Si el bungalow no es ocupat pel titular dins les 24h. següents a la data de contractació sense avís previ, el contracte quedarà anul.lat automàticament. el que comportarà la pèrdua de l’import lliurat.
la Ballena Alegre es reserva el drte de tornar a contractar el bungalow.

Anul.lació
L’anul.lació de la reserva dóna lloc a la pèrdua del 25% de la paga I senyal.
Pèrdua del 50% si es reralitza la anul.lació en un termini entre 31 i 50 díes abans de la data d’arribada.
Pèrdua del 100% si l’anul.lació es realitza en un termini inferior a 30 díes de la data d’arribada.
Les anul.lacions han de sol.licitar-se per escrit mitjançant fax al número:

+34 902 510 521 o email: cancel@ballena-alegre.com

================================================================================

3- CONDICIONS DE CONTRACTE PER A PARCEL.LES PLUS

Per a efectuar la reserva d’una parcel.la PLUS vostè ha d’aceptar les següents condicions del contracte.
Vostè contracta una parcel.la assignada. ( En cas de disponibilitat, se li ofereix la possibilitat de sol.licitar un nombre concret de parcel.la).
En tot moment el Càmping es reserva el dret de canviar l’allotjament i oferir-li un d’equivalent.
La reserva és personal i intransferible i es considera en ferm un cop rebuda la paga i senyal.
El periode contractat no podrà ser modificat ( ni allargar ni escurçar) i haurà de ser abonat íntegrament.

Equipament:
Aquesta parcel.la té connexió elèctrica tipus europea de 10A, amb presa d?aigüa i aigüera.

Admissió:
Aquesta parcel.la estarà a disposició del client, a partir de les 12.00 hores del dia de sortida contractat (13:00h en temporada alta).
La sortida haurà d?efectuar-se abans de les 12.00h del dia de sortida contractat.

Animals domèstics:
Els clients amb gossos només podran optar per les parcel.les PLUS GOS (àrea especial per a tal efecte).

Ocupació:
Ocupació màxima per parcel.la: 6 persones i un vehicle.
L’estada mínima serà de 7 dies en temporada alta.

Pagament:
La paga i senyal serà de 300 Euros per parcel·la i pot realitzar-se mitjançant targeta de crèdit en el mateix moment de la reserva Online o mitjançant transferència bancària que ha de ser rebuda en un termini no superior a deu dies a partir de la data de contracte.
Un cop rebuda la paga i senyal, es confirmarà la reserva per escrit ( email).

Beneficiari: Camping La Ballena Alegre
Banc: Deutsche Bank SAE
Agència: Rambla,31 / E-17600 Figueres
Nombre bancari: 0019 0047 51 4010006496
IBAN: ES05 0019 0047 5140 1000 6496
BIC: DEUTESBBXXX
(no oblidi indicar el nº de reserva i el cognom)
(imprescindible enviar comprobant per fax: 972.520.332, si l’ingrés es “en efectiu”)

L’IMPORT RESTANT HAURA D’ABONAR-SE 7 DIES ABANS DEL DÍA D’ARRIBADA MITJANÇANT TRANSFERENCIA BANCARIA O EN EFECTIU EN MATEIX DIA DE L’ARRIBADA.
En el Càmping no s?accepten pagaments amb tarja ni xecs

Cancel.lació de contracte:
Si la parcel.la contractada no s’ocupa per el titular el dia d’arribada o el dia següent abans de les 12.00h del migdia, el contracte serà anul.lat automàticament i donarà lloc a la pèrdua íntegra de la paga i senyal, excepte avís prèvi per escrit.
La Ballena Alegre es reserva el dret de tornar a contractar la parcel.la.

Anulació:
L’anulació de la reserva dóna lloc a la pèrdua del 50% de la paga i senyal.
Si s’anul·la en el periode comprès en els 30 dies anteriors a la data d’entrada contractada, la pèrdua de la paga i senyal serà del 100%
Les anul.lacions han de sol.licitar-se per escrit mitjançant fax al número:

+34 972.520.332 o email: cancel@ballena-alegre.com

================================================================================

4- RESUM COBERTURES DE LA PÒLISSA ASSEGURANÇA TEMPORAL DE DESPESES DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES

Els successos que donen lloc al reemborsament de despeses són els que s’indiquen a
continuació sempre que aquests successos tinguin lloc amb posterioritat a la realització de la reserva i que afectin directament l’assegurat:

Garantia 1: Malaltia greu, accident greu o mort, trucada inesperada per a intervenció quirúrgica, complicacions de l’embaràs o avortament espontani, o citació per a trasplantament d’òrgan de l’assegurat, cònjuge, descendents de primer i segon grau o acompanyant inscrit en la reserva, o quarantena mèdica que afecti l’assegurat.
· L’assegurat, el seu cònjuge, ascendents o descendents de primer o segon grau,
pares, fills, germans, germanes, avis, àvies, néts, nétes, cunyats, gendres, nores,
sogres o parelles de fet.
· L’acompanyant de l’assegurat, inscrit en la mateixa reserva.
Als efectes de la cobertura de l’assegurança, s’entén per:
Malaltia greu de l’assegurat, l’alteració de la salut, constatada per un professional mèdic, que obligui el malalt a fer llit i que li impliqui el cessament de qualsevol activitat, professional o privada.
Accident greu de l’assegurat, tota lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’accidentat, les conseqüències del qual li impedeixin el desplaçament normal del seu domicili habitual.
Quan la malaltia o accident afecti alguna de les persones citades, diferents de
l’assegurat, s’entén com a greu quan impliqui hospitalització o comporti risc de mort
imminent.
Queden excloses les conseqüències de malaltia o d’accident sobrevingudes amb
anterioritat a la data d’efecte de l’assegurança o les que siguin de malalties preexistents.
La mort assegurada que dóna dret a indemnització, d’acord amb els termes i condicions
d’aquesta assegurança, ha d’haver ocorregut amb una antelació màxima a la data d’inici
del viatge de 10 dies i sempre amb posterioritat a la data d’efecte de l’assegurança.

Garantia 2: Perjudicis greus com a conseqüència de robatori, incendis o altres causes similars que afectin l’habitatge de l’assegurat.
· La residència habitual i/o secundària de l’assegurat.
· El local professional en què l’assegurat exerceixi una professió liberal o en sigui
l’explotador directe (gerent). I que necessàriament impliquin la presència de l’assegurat.

Garantia 3: Acomiadament laboral de l’assegurat, sempre que a l’inici de l’assegurança no
existeixi comunicació verbal o escrita.
Garantia 4: Convocatòria a l’assegurat com a part o membre d’un jurat o testimoni d’un tribunal de justícia o com a membre d’una mesa electoral

Garantia 5: Actes de pirateria aèria, terrestre o naval, que impossibilitin a l’assegurat l’inici o la continuació del seu viatge. S’exclouen tots els actes terroristes.

Garantia 6: Robatori de documentació o equipatge que impossibiliti l?assegurat a iniciar o
prosseguir el seu viatge.

Garantia 7: Per avaria o accident del vehicle propietat de l’assegurat o del seu cònjuge, que li impedeixi fefaentment iniciar el seu viatge.
Queda limitada aquesta cobertura a factura de reparació de vehicle superior a 600 ? i/o
un període de reparació acreditat pericialment superior a 8 hores.

Garantia 8: Convocatòria a l’assegurat per a la presentació i signatura de documents oficials coneguda i comunicada per escrit amb posterioritat a la reserva del viatge.

Aquesta pòlissa té una carència de 30 dies. A més no atorga cobertura a les persones més grans de 70 anys.

La quota pagada per a la contractació de l’assegurança no és retornable.
La garantia d’anulació únicament tindrà validesa si es contracta en el mateix moment que la reserva objecte de l’assegurança o com a màxim en les 72 hores següents.
No es pot contractar l’assegurança de cancel.lació a menys de 30 dies del començament de l’estada.

Aquest fullet compleix una funció totalment orientativa i en cap cas no es pot considerar com a definidor de les garanties contractades ni dels seus límits.