Política mediambiental Camping La Ballena Alegre

Camping Car, SA en el seu centre del Càmping La Ballena Alegre Costa Brava representat pel Sr. Antoni Castellar i Donadeu i el Sr. José Alberto Gainza Blanco, com a directors conjuntament del centre, realitza la següent declaració de política mediambiental, que recull els principis de la nostra empresa envers el medi ambient integrats en la planificació estratègica de l’activitat i aplicat transversalment a totes les activitats.

Prenem el compromís de desenvolupar la nostra activitat turística en el seu contexte amb el màxim respecte i protecció a l’entorn natural privilegiat que ens acull millorant de forma continuada, sempre que estigui al nostre abast, les tècniques, pràctiques i actuacions mediambientals.

Reconeixem les nostres responsabilitats envers el medi ambient i ens marquem com a objectius a assolir:

 • Compliment de la normativa mediambiental existent i sempre que sigui possible superar les exigències legislatives mediambientals.
 • Promoure l’Eco-Wellness: Sensibilització en l’ecologia i la cultura local propiciant el benestar de les persones.
 • Promoure la prevenció en tots els vectors ambientals que es puguin veure afectats per l’activitat del càmping i aconseguir un màxim respecte i protecció al medi ambient.
 • Prendre les mesures oportunes per disminuir el consum d’aigua i energia.
 • Promoure la minimització i valorització dels residus generats al càmping per tal d’assolir la gestió més òptima i correcte possible.
 • Gestionar correctament les aigües residuals abocades per tal que l’impacte sobre el medi sigui compatible.
 • Promoure la integració paisatgística de tots els seus elements.
 • Involucrar tots els agents implicats en les tasques relacionades amb les millores respecte al medi ambient:
  • Informació i conscienciació de les bones pràctiques ambientals als treballadors i clients.
  • Informació als proveïdors del compromís ambiental adquirit i exigències que a ells els comporta.
  • Informació als stakeholders en events esportius.
 • Gestionar la comunicació amb els clients (tant la personal com la impersonal) com a instrument d’educació i promoció del respecte pel medi ambient.
 • Revisió anual del Pla d’autoprotecció implantat i formació i divulgació d’aquest al treballadors.
 • Elaborar un calendari d’actuacions ambientals
 • Elaborar anualment una declaració mediambiental pública de les actuacions i progressos mediambientals assolits.

Declaració medioambiental